Dowiedz się kim są eksperci oceniający wnioski i jak znaleźć się w Wykazie Kandydatów na Ekspertów w ramach Programu Regionalnego

Rola eksperta

W wybór projektów do dofinansowania mogą być zaangażowani eksperci zewnętrzni. Rola eksperta może mieć charakter opiniodawczo-doradczy albo rozstrzygający. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo  w weryfikacji projektów i  zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom,
 2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji.

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca wyznacza ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania. System naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Regionalnego, a także organizacja naboru kandydatów na ekspertów są określone w Trybie wyboru ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w Wykazie Kandydatów na Ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Jak zostać ekspertem?

Ekspertem może zostać osoba wyznaczona spośród kandydatów na ekspertów, która wykaże spełnienie następujących warunków:

 1. obligatoryjne:
  • posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:

   o  posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,

   o  posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego, które nabyto w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia złożenia dokumentów), w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020,

   o  posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020; 

   posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;
   korzystanie z pełni praw publicznych;
   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
   niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
   zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
   brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014-2020 (tj.: Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego) i Instytucją Pośredniczącą w RPO WZ 2014-2020 (tj.: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędem Miejskim w Koszalinie);
   nieświadczenie usług w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 i brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 8) i 9) oświadczenia stanowiącego część składową załącznika nr 2 do Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
   wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie

 2. fakultatywne:
  • doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
   uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu operacyjnego w ramach perspektywy 2014-2020 (dotyczy regionalnych i krajowych programów operacyjnych).

Aby znaleźć się w Wykazie Kandydatów na Ekspertów należy złożyć zgłoszenie potwierdzające spełnienie warunków w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Wykaz Kandydatów na ekspertów

Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń publikowany jest Wykaz Kandydatów na Ekspertów, który  zawiera następujące elementy:

imię i nazwisko kandydata na eksperta;
adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta;
wskazanie dziedziny objętej danym programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Wykaz Kandydatów na Ekspertów podlega bieżącej aktualizacji.

Ocena pracy ekspertów

Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca, która zawarła umowę z ekspertem, ocenia pracę eksperta.

Zasady oceny pracy eksperta zawarte w umowie z ekspertem dotyczą co najmniej:

 • oceny służącej potwierdzenia spełniania przez eksperta  wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym , w ramach której jest dokonywany wybór projektu
 • oceny sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków określonych w umowie z ekspertem.

Ocena pracy eksperta dokonywana jest w każdym przypadku, w którym ekspert został zaangażowany w określone czynności dotyczące wyboru projektów do dofinansowania.

Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.

W celu uwzględnienia realizacji zasady rzetelności ocena negatywna skutkuje skreśleniem z wykazu kandydatów na ekspertów oraz pozbawieniem akredytacji (jeśli posiadana jest akredytacja).

Skład Komisji Oceniającej Projekty

Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca w celu przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny spełniania kryteriów przez projekty powołuje Komisję  Oceny  Projektów (KOP).

W skład KOP wchodzą pracownicy właściwej instytucji oraz eksperci zewnętrzni. Informacja o składzie KOP dla danego konkursu publikowana jest równolegle z listą projektów wybranych do dofinansowania.

KOP może obradować także w formie panelu ekspertów. Elementem oceny przeprowadzanej przez panel ekspertów  jest spotkanie członków panelu ekspertów z Wnioskodawcą (jego upoważnionym i przedstawicielami), podczas którego Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych  wątpliwości członków panelu ekspertów.