W dniu 2 listopada 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy zawarł dwie Umowy Operacyjne z Konsorcjum ECDF S.A. (lider konsorcjum) i MEGA SONIC S.A. (członek konsorcjum), na mocy których Bank powierzył Pośrednikowi Finansowemu zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

Nie są to pierwsze umowy zawarte w ramach projektu Jeremie 2, jednakże pierwsze zawarte w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą wspierały osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Łączna wartość zawartych umów opiewa na 15,75 mln zł. Instrument finansowy skierowany jest do ostatecznych odbiorców wsparcia w postaci osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Więcej informacji na temat Jeremie2 można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod następującym adresem: www.rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/.