Regulamin Komisji Oceny Projektów WUP dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach naborów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020. Niniejszy dokument określa zasady wyboru ekspertów oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 15.12.2017

Regulamin Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z załącznikami do regulaminu

Pozostałe dokumenty