Zakończony
od 25.08.2017 do 15.09.2017

 

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listę ocenionych projektów.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym.
Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt pozakonkursowy.

Numer naboru: RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

25.08.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nd.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin,  kancelaria

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty publikacji wniosku.

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu w niniejszym  naborze wynosi:

1 440 000,00 PLN,

w tym:

wsparcie finansowe EFS: (85%) 1 224 000,00 PLN
wkład własny (środki gwarantowane przez Wnioskodawcę): (15%) 216 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Nd.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wydział Integracji Społecznej EFS - Biuro ds. Naboru i Oceny Projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie pod tel. 91 42 56 139, adres e-mail: katarzyna_salitra@wup.pl

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

  • Wezwanie (wersja obowiązująca od dnia 23.08.2017) (PDF 256 KB)