Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny. 

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku oceny przedłożonego przez Ciebie wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo takie zawiera uzasadnienie oceny wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów projektu oraz informację o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Środkiem odwoławczym jaki Ci przysługuje jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie w zakresie kryteriów, czy błędów o charakterze proceduralnym. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie, gdy  wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia lub w proteście nie zostaną wskazane kryteria wyboru projektów, które zdaniem wnioskodawcy zostały błędnie ocenione i nie uzasadni on swojego stanowiska. 

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. Pismo  będzie zawierało również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu lub pozostawieniu go bez rozpatrzenia możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione. 

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także z  horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich a także każdorazowo z dokumentacją konkursową

Podstawa prawna: