Zakończony
od 30.10.2018 do 04.01.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 sierpnia 2019 r. zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista ta uwzględnia fakt odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.01.00-32-M004/19.

 

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18 (tryb konkursowy)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 407 561,44 zł.
Poniżej prezentujemy listę odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 410/19 z dnia 11 marca 2019 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

30 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

4 stycznia 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 11 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

d) duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

2) Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3) Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4) Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

5) Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

6) Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

a) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

b) Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

d) niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP;

e) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

Jeden wnioskodawca w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R może ubiegać się o dofinansowanie projektów na łączną maksymalną kwotę 100 000,00 zł.

Jeżeli wnioskodawcy przyznano dofinansowanie w ramach wcześniejszych konkursów ogłaszanych w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R  kwota, o jaką wnioskodawca wnioskuje w ramach aktualnego naboru, nie może przekroczyć 100 000 zł po zsumowaniu z kwotą dofinansowania uzyskanego we wcześniejszych naborach.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 859 380,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki: