Zakończony
od 02.11.2015 do 01.02.2016

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki naboru 05.07.2016

Wyniki oceny wniosków 30.06.2016

Wyniki oceny wniosków 08.06.2016

Uwaga! Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 1.6. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec 2016 r.

Zakończony 01.02.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje wyniki oceny dla Działania 1.6.

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6, mające na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowanych na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Numer naboru: RPZP.01.06.00-IZ.00-32-001/15

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

1 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny
i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 42 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Interpretacje Instytucji Zarządzającej RPO

Komunikat w sprawie sposobu obliczania kwoty i poziomu dofinansowania w oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPZP.01.06.00-IZ.00-32-001/15

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.6

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów