Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2016 r., zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.2.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • udostępniono załącznik nr 7.9 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie
  • zmieniono klasyfikację wskaźników w załączniku nr 7.10 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest na stronie z ogłoszeniem naboru.

Link