Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych, wydłuża się termin trwania naboru wniosków, w ramach Działania 7.3, do dnia 19.02.2016 r.

Powyższe zmiany wynikają z wydanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zarządzenia nr 45 z dnia 31.12.2015 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia  ekonomii społecznej.

Niniejsze zmiany będą ujęte w najbliższej wersji Regulaminu.

Link