Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych do Wydziału Wdrażania RPO w ramach naborów organizowanych przez Instytucję Zarządzającą, z wyłączeniem projektów w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektów w ramach Kontraktów Samorządowych. Niniejszy dokument określa zasady wyboru oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 12.02.2018

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności i Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora.

Pozostałe dokumenty