Wersja obowiązująca od 30.05.2018 do 13.05.2019

W dniu 30 maja 2018 r. uchwałą nr 933/18 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził aktualizację Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytucja Zarządzająca RPO WZ poprzez aktualizację Trybu zapewnia stosowanie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014-2020 wśród instytucji dokonujących wyboru projektów współfinansowanych z EFRR.

Tryb określa m.in.: warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na ekspertów powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WZ, sposób wyboru kandydatów na ekspertów, zarządzanie Wykazem i przesłanki odwołania ekspertów. Tryb zawiera również załączniki wymagane na etapie składania zgłoszeń do Wykazu.

W zaktualizowanej wersji Trybu wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
a)     dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa);
b)    dostosowania zapisów do wprowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
c)     wprowadzenia wymogu posiadania przez kandydatów na ekspertów kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Tryb umożliwia nabór kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach/naborach.