Wersja obowiązująca od 14.05.2019 do 05.12.2019

W dniu 14 maja 2019 r. uchwałą nr 794/19 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził aktualizację Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ poprzez aktualizację trybu zapewnia stosowanie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania systemu naboru kandydatów na ekspertów wśród instytucji dokonujących wyboru projektów współfinansowanych z EFRR.

Tryb określa m.in.: warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na ekspertów powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, sposób wyboru kandydatów na ekspertów, zarządzanie wykazem i przesłanki odwołania ekspertów.

Tryb zawiera również załączniki wymagane na etapie składania zgłoszeń do Wykazu.

W zaktualizowanej wersji Trybu wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
a)    dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej;
b)    dostosowania zapisów do wprowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
c)    w przypadku zastosowania procedury skróconej naboru kandydatów na ekspertów: wprowadzono możliwość wsparcia wydziałów wdrożeniowych WWRPO i WWŚRPO w pracach komisji kwalifikacyjnej, w przypadku naboru do dziedzin o szczególnych specyfikacjach;
d)    w załączniku nr 2 oraz 2a  do Trybu wprowadzono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konsekwencji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Tryb umożliwia nabór kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach/naborach.