Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 29.05.2018

W dniu 1 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym poprzez opracowanie Trybu zapewni stosowanie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania systemu naboru kandydatów na ekspertów wśród instytucji dokonujących wyboru projektów współfinansowanych z EFRR.

Tryb określa m.in.: warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na ekspertów powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, sposób wyboru kandydatów na ekspertów i zarządzania Wykazem kandydatów na ekspertów oraz przesłanki odwołania ekspertów. Tryb zawiera również załączniki wymagane na etapie składania zgłoszeń do Wykazu.

Tryb umożliwi Instytucji Zarządzającej nabór kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach/naborach.