Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – II nabór

Zakończony 21.04.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Rozwoju i Finansów publikują listę wniosków o przyznanie dotacji  pozytywnie zweryfikowanych po ocenie formalnej 

Wyniki naboru 19.05.2017

Lista rankingowa projektów II nabór 13.06.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Rozwoju i Finansów ogłaszają konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy województwa zachodniopomorskiego  w zakresie opracowania albo aktualizowania programów rewitalizacji.


Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

16.03.2017  

Termin, do którego można składać wnioski

21.04.2017

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można złożyć osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.
Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady). Załącznik 2b „Szczegółowy budżet zadania” musi być podpisany przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy oraz Skarbnika Gminy.

Wnioski przesłane:

  1. w inny sposób niż określony w powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),
  2. dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany powyżej,
  3. przesłane po upływie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, która:

  1. nie podpisała umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu złożonego w ramach I edycji konkursu dotacji rozstrzygniętego Uchwałą Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów Rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020;
  2. nie została objęta wsparciem w ramach RPO WZ 2014-2020 działanie 7.1 typ projektu: „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych”;
  3. nie otrzymała wsparcia w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja Miast”.

W Konkursie preferowane będą gminy znajdujące się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia - wskazane w aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu dokumencie określającym zakres SSW, opublikowanym na stronie www.rpo.wzp.pl. Preferencja będzie polegać na przyznaniu dodatkowych 15 punktów w karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji,

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowanych złożonego projektu).

Łączna wartość dofinansowania jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kwalifikowalność:

Za koszty kwalifikowane mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015r., do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. (Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotację dla gmin z województwa zachodniopomorskiego wynosi 1 224 517,00 PLN (słownie: jeden miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych). Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Za koszty kwalifikowane uznawane są wydatki niezbędne do realizacji zadania tj. m.in. wynagrodzenie biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrole projektu zgodnie z postanowieniami § 7 ust 7 załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu „Wzór umowy z dotacjobiorcą”.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Zarządu Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną na poniżej podany numer i adres, podając w temacie Programy rewitalizacji POPT
e-mail: rewitalizacja@wzp.pl
faks: 91 488 10 15.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące rewitalizacji znajdują się pod adresem:
http://rpo.wzp.pl/o-programie/rewitalizacja