Uchwałą nr 933/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 czerwca 2016 roku przyjął Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokument ten został zaktualizowany uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r.

Inteligentne specjalizacje to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona znaczna część funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ten temat w kontekście regionów pojawił się stosunkowo niedawno - w 2010 roku w strategii Europa 2020. Komisja Europejska zachęca do tworzenia narodowych oraz regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w kontekście lepszego ukierunkowania środków z Funduszy Strukturalnych oraz zastosowania strategicznego, zintegrowanego podejścia w celu wykorzystania potencjału inteligentnego wzrostu i gospodarki opartej na wiedzy we wszystkich regionach.

W ramach nowej Polityki Spójności zaproponowano, aby inteligentna specjalizacja została ujęta jako uwarunkowanie wstępne (uwarunkowanie ex-ante). Oznacza to, że każde Państwo Członkowskie i każdy region musi posiadać taką starannie opracowaną strategię, aby móc otrzymać wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszu Spójności na zaplanowane działania w dziedzinie innowacji.

W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania Inteligentnych Specjalizacji. Punktem wyjścia  jest identyfikacja Regionalnych Specjalizacji, na podstawie których, w wyniku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania oraz dalszych, uszczegóławiających analiz wyłonione zostają Inteligentne Specjalizacje.

Zidentyfikowano 8 następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:

  • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
  • Zaawansowane wyroby metalowe
  • Produkty drzewno-meblarskie
  • Opakowania przyjazne środowisku
  • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
  • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Multimodalny transport i logistyka
  • Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego został określony na postawie RIS3 WZ i jest w stosunku do niej dokumentem komplementarnym. Przedstawia pakiet zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, ich charakterystykę, metodologię identyfikacji oraz analizę występowania konkretnych specjalizacji w powiatach województwa zachodniopomorskiego, przygotowaną wg autorskiej metodologii. Założono okresową aktualizację Wykazu, wynikającą z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

Zobacz również: