Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 46.0 obowiązująca od 17.06.2020

17 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 791/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 46.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

1. Zmiana w II części SOOP dla EFS - zmiany związane z COVID-19

a) Działanie 7.7 dodanie nowego typu projektu umożliwiającego wsparcie szpitali powiatowych

2. Zmiana w II części SOOP dla EFRR - zmiany związane z COVID-19

a) dodanie nowego działania 1.19 w OP 1 związanego z uruchomieniem mechanizmu dotacji na kapitał obrotowy (wg propozycji MFiPR)

3. Zmiana załącznika nr 3 do SOOP – kryteria wyboru projektów dla EFRR

4. Zmiana załącznika nr 3 do SOOP - Kryteria wyboru projektów dla EFS

5. Zmiana załącznika nr 4 do SOOP - Ramowe Plany Realizacji Działań EFS

6. Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego – przesunięcie 12 000 000 EUR do działania 1.19 (EFRR) z działań: 6.4 (9 500 000 EUR) i 6.5 (2 500 000 EUR) – EFS.

Pozostałe dokumenty