Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 43.0 obowiązująca od 10.02.2020

10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 179/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 43.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. w ramach działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym dodanie wskaźnika produktu Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw ( CI ) [przedsiębiorstwa];
  2. w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw dodanie wskaźnika Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw ( CI ) [przedsiębiorstwa];
  3. w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, usunięcie limitu minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN (jeśli dotyczy);
  4. aktualizacja załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – EFRR;
  5. modyfikacja załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – EFS;
  6. modyfikacja załącznika nr 4 Ramowe plany realizacji działań EFS;
  7. aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą do SOOP RPO WZ 2014-2020;
  8. aktualizacja Indykatywnego Planu Finansowego;
  9. korekty edycyjne

Pozostałe dokumenty