Wersja 24.0 obowiązująca od 25.08.2017 do 16.10.2017

Uchwałą nr 1372/17 z 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 24.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. przesunięcie 5 600 000 euro z działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji;
 2. w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw zastąpienie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które wkroczyły na nowe zagraniczne rynki [szt.] wskaźnikiem Liczba przedsiębiorstw, które wkroczyły na nowe rynki zagraniczne na skutek otrzymania wsparcia [szt.];
 3. ujęcie w działaniu 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) typu beneficjenta - jednostki samorządu terytorialnego;
 4. w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dodano wskaźniki rezultatu:
  1. Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które zakończyły udział we wsparciu w zakresie usług szkoleniowo – doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanym na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej [osoby];
  2. Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które zakończyły udział we wsparciu w zakresie indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanym w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej [osoby];
 5. w ramach działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego zwiększono maksymalną wartość dofinansowania projektu do 5 000 000 zł;
 6. w ramach działania  9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych zwiększono maksymalny poziom dofinansowania do 95%;
 7. aktualizację Indykatywnego planu finansowego (wydatki kwalifikowalne w EUR) poprzez:
  1.  wskazanie wielkości środków z budżetu państwa (BP) w osiach: VI, VII i VIII - środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFS wynoszą 20 400 632 euro. W ramach osi VIII uśredniono poziom dofinansowania BP w działaniach:
   • 8.4 (edukacja przedszkolna BP 0%, kształcenie ogólne 10%),
   • 8.5 (edukacja przedszkolna BP 0%, kształcenie ogólne 5%)
   •  8.6 -8.8 (kształcenie zawodowe BP 10%, kształcenie ustawiczne 5%).
  2. w przypadku działań:
   • 6.4 BP w typie 1 i 3  stanowi 5% uzupełnienia do środków EFS (alokacja 16 000 000 euro),
   • 6.5 BP w typie 2 stanowi 10% uzupełnienia do środków EFS (alokacja 23 169 250 euro),
   • 7.1 BP w typie 1 i 3 stanowi 10% uzupełnienia do środków EFS (alokacja 27 654 000 euro);
  3. przesunięcie 5 600 000 euro z działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji;
  4. likwidację rezerwy wykonania w wysokości 2 439 843 euro  w działaniu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji oraz przeniesienie jej do działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R;
 8. aktualizację załącznika 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez:
  1.  dodanie projektów w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, działania 9.1 Infrastruktura zdrowia,
  2. aktualizację szacunkowego wkładu UE dla projektów (rocznych planów działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018) w ramach działania 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ
 9. korekty edycyjne.