Wersja 23.0 obowiązująca od 24.07.2017 do 24.08.2017

Uchwałą nr 1179/17 z 24 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 23.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. aktualizację zapisów rozdziału 3. Informacje nt. sposobu i źródeł finansowania osi priorytetowych do aktualnego Opisu Funkcji i Procedur IZ/IC w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0),
 2. w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe:
  •  dodano wskaźników produktu:  Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) [osoby],  Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) [osoby],
  • uszczegółowiono zapis w polu maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,
 3. aktualizację nazw programów profilaktycznych w ramach działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
 4. dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok], wskaźnika produktu Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem [szt.]oraz aktualizację jednostki miary wskaźnika rezultatu Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego na [szt/rok] w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
 5. dodanie kategorii interwencji 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
 6. usunięto zapisy dot. Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 7. aktualizację definicji szerokiego rozpowszechniania,
 8. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego poprzez zwiększenie alokacji w poszczególnych działaniach Osi VIII EDUKACJA - całą rezerwa wykonania ujęta została w działaniu 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,
 9. aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań poprzez zmianę kryteriów szczegółowych w ramach działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz dodanie kryteriów w ramach działania 9.1  Infrastruktura zdrowia,
 10. aktualizację załącznika 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez dodanie projektów w ramach działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym, 9.1 Infrastruktura zdrowia i działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
 11. korekty edycyjne.