Wersja 25.0 obowiązująca od 17.10.2017 do 17.12.2017

Uchwałą nr 1686/17 z 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 25.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

1. przesunięcie 1 760 646 euro z działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ;

2. przesunięcie 2 665 000 euro z działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego do działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu;  

3. w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie dodanie wskaźnika Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS [szt];

4. aktualizację Indykatywnego planu finansowego (wydatki kwalifikowalne w EUR) poprzez:

a) przesunięcie 2 665 000 euro z działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego do działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu;  

1. aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych dla działań i poddziałań poprzez:

a) aktualizację kryteriów wyboru projektów w ramach działań:

- 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
- 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
- 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
- 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
- 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa,
- 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
- 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym,
- 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych,
- 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich),             
- 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
- 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych,
- 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
- 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,
- 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę,
- 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych;

b) dodanie nowych kryteriów w ramach działań:

- 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu,
- 9.1 Infrastruktura zdrowia,
- 9.2 Infrastruktura społeczna;

2. aktualizację załącznika 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez:

a) dodanie projektów w ramach działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem, działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych;

b) usunięcie projektu w ramach działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych;

3. korekty edycyjne.