Wersja 32.0 obowiązująca od 16.10.2018 do 29.11.2018

16 października 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 1880/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wersja 32.0)

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. w ramach działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  doprecyzowano zapisy dla typu projektu 2.: zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego,
 2. w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego doprecyzowano zakres interwencji, zgodnie z zapisami RPO WZ,
 3. w ramach działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne dokonano uzupełnienia i korekty w związku z zaakceptowanym przez Komitet Sterujący ds. Zdrowia oraz opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Regionalnym Programem Zdrowotnym,
 4. w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej dokonano zmiany w zakresie grupy docelowej, zgodnie z zapisami RPO WZ ,
 5. dostosowano alokacje Indykatywnego planu finansowego zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji C(2018) 5076 z 26 lipca 2018 r,
 6. zaktualizowano załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań, poddziałań poprzez:
  • przyjęcie nowych kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:
  • 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji),
  • 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji,
  • 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - kryteria dla naboru w 2018 r.,
  • 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego -  kryteria dla naboru w 2018 r.,
  • 3.4 Adaptacja do zmian klimatu- kryteria dla naboru w 2018 r.,
  • 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – kryteria szczegółowe,
  • 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
   i obszarów miejskich i wiejskich
   - kryteria dla naboru w 2018 r.
  • aktualizację kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:
  • 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
  • 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – kryteria ogólne i szczegółowe,
  • 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – kryteria szczegółowe,
  • 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej – kryteria szczegółowe,
 7. zaktualizowano załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą,
 8. korekty edycyjne.