Wersja 33.0 obowiązująca od 30.11.2018 do 07.01.2019

30 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 2166/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wersja 33.0)

 

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

1. zaktualizowano zapisy dot. typów projektów w ramach następujących działań:

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu,
2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych,

2. przesunięcie rezerwy wykonania w kwocie 430 724 € z działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej do działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii,
3. przesunięcie 308219,18 € z rezerwy wykonania z działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych do działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym,
4. przesunięcie 66 000 € z działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym do działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
5. przesunięcie rezerwy wykonania w kwocie 1 284 247 € z działań 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych i 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków do 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.
6. przesunięcie 296 681,49 € z rezerwy wykonania z działania 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury do działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe,
7. aktualizacja zapisów dot. typów projektów w ramach działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
8. przesunięcie 3 000 000 € z działania 9.4 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  do działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
9. przesunięcie 600 000 € z rezerwy wykonania z działania 9.1 Infrastruktura zdrowia do działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę,
10. aktualizacja Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR),
11. aktualizacja Załącznika 5. Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego,
12. korekty edycyjne.