Wersja 35.0 obowiązująca od 19.02.2019 do 03.04.2019

19 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 306/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 35.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • w ramach działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw modyfikację zapisu w polu limity i ograniczenia, minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, dodanie wskaźników rezultatu bezpośredniego i wskaźników produktu;
  • w ramach działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu aktualizacja opisu działania, usunięcie oddzielnego wskaźnika rezultatu dla typu projektu 1, zmiany w polu typ beneficjenta dla typu projektu 2 oraz w polu limity i ograniczenia;
  • w ramach działania 2.14 Poprawa jakości powietrza- Zachodniopomorski Program Antysmogowy doprecyzowanie nazwy działania, aktualizacja opisu działania, pola limity i ograniczenia, warunków uwzględniania dochodu w projekcie oraz informacji odnośnie pomocy publicznej i de minimis;
  • dodanie działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy;
  • przesunięcie 5 000 000 euro z działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych do działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy;
  • aktualizacja opisu działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii;
  • dodanie trybu pozakonkursowego w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe;
  • przesunięcie 3 600 000 euro z działania 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych do działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego;
  • przesunięcie rezerwy wykonania z działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego i 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych (łącznie 2 206 761 euro) do działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo  zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • aktualizacja opisu OP VI Rynek pracy.