Wersja 26.0 obowiązująca od 18.12.2017 do 09.01.2018

Uchwałą nr 2087/17 z 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 26.0).

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw:
  • typ projektu 2 określenie w pkt. 27 maksymalnego poziomu dofinansowania dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej tj. w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej: 100%,
  • typ projektu 1 dodanie podstaw prawnych dla pomocy publicznej;
  • punkt 28 „Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu” wynosi 100%;
 2. dodanie podstaw prawnych dla pomocy publicznej w ramach:
  • działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach typ projektu 1 ,
  • działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
  • 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze specjalnej strefy włączenia,
  • 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
  • 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe;
 3. usunięcie poręczeń jako typu instrumentu finansowego planowanego do wdrożenia w ramach działania 1.9 (pkt 34)- z uwagi na fakt, iż dla regionalnych przedsiębiorstw stale dostępne są instrumenty finansowe pochodzące z poprzedniej perspektywy finansowej, wdrażane poprzez Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju (ZFR), niezbędne jest ustalenie pewnej demarkacji pomiędzy tymi środkami a środkami RPO WZ 2014 - 2020. Ponadto biorąc pod uwagę fakt stosunkowo niewielkiej alokacji zaplanowanej na instrument poręczeniowy w nowej perspektywie (wynikającej z ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych 2014-2020) oraz uwarunkowania prawne wdrażania tego instrumentu, korzystniejszym jest zaplanowanie instrumentu poręczeniowego w ramach środków ZFR (które nie są obwarowane tymi samymi obostrzeniami prawnymi), jak i odbiorców ostatecznych, oraz rezygnacja z tego instrumentu w ramach obecnej perspektywy finansowej. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, iż produkty poręczeniowe/reporęczeniowe będą wdrażane przez ZFR, który będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostępności przedmiotowego produktu na rynku zachodniopomorskim, a więc do zapewnienia pokrycia luki finansowej wskazanej w powyższej ewaluacji ex-ante.
 4. dodanie nowego typu beneficjenta – administracja rządowa- w ramach działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych, działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym i działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem;
 5. dodanie w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych typ projektu 3 zapisu: Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej;
 6. aktualizację załącznika 1 Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) poprzez:
  • przesunięcie 1 760 646 euro z działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ,
  • wskazanie łącznych wartości dla FS, EFRR i EFS;
 7. aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań poprzez:
  • a) aktualizację kryteriów w ramach:
   • działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2,
   • działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach typ projektu 1;
   • działania 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych (konkurs)- kryteria ogólne,
   • działania 6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (konkurs)- kryteria ogólne,
   • działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe (konkurs)- kryteria ogólne,
   • działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pozakonkursowy) - kryteria ogólne,
   • działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pozakonkursowy) - kryteria szczegółowe,
   • działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (pozakonkursowy) - kryteria ogólne,
   • działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (pozakonkursowy) - kryteria szczegółowe,
   • działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 1; konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 2; konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 3; konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 2; pozakonkursowy) - kryteria ogólne,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ1; konkurs)- kryteria szczegółowe,
   • działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 2; pozakonkursowy) - kryteria szczegółowe,
   • działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (konkurs) - kryteria szczegółowe,
   • działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie (pozakonkursowy) - kryteria ogólne,
   • działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (konkurs) - kryteria szczegółowe,
   • działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (konkurs) - kryteria szczegółowe,
   • działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (konkurs) - kryteria ogólne,
   • działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (konkurs) - kryteria ogólne;
  • b) dodanie nowych kryteriów w ramach:
   • działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi,
   • działania 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
   • działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie (pozakonkursowy) - kryteria ogólne;
 8. aktualizację załącznika 5 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez:
  • a) usunięcie następujących projektów:
   • Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie,
   • Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP,
   • Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę węzłów przesiadkowych wraz z drogami dojazdowymi,
   • Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Gryfińskim Parkiem Przemysłowym,
   • Przebudowa drogi powiatowej nr 3101Z odc. Śliwin – Ninikowo – etap II;
  • b) dodanie następujących projektów:
   • Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
   • Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. Prof. Jerzego Stelmacha.
 9. korekty edycyjne.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
372.52 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
1.01 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
764 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
336.17 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
911.96 KB