Wersja 27.0 obowiązująca od 10.01.2018 do 18.03.2018

Uchwałą nr 48/18 z 10 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 27.0) wprowadzając następujące zmiany:

1.            w ramach działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych i 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym :

•             zaktualizowano typ beneficjenta poprzez wskazanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w miejsce administracji rządowej,

2.            w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich dodano zapisy dotyczące limitów na wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji projektu (3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), usługami w zakresie nadzoru i doradztwa (3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych) oraz kosztami pośrednimi,

3.            w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej doprecyzowano zapisy dot. III typu projektu,

4.            korekty edycyjne.