Wersja 28.0 obowiązująca od 19.03.2018 do 29.05.2018

Uchwałą nr 437/18 z 19 marca 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 28.0) wprowadzając następujące zmiany:

 1. w ramach działań 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) dodanie podstawy prawnej w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis,
 2. zmianę typu beneficjenta w działaniu 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
 3. w ramach działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych przeniesienie wskaźnika pn. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] z rezultatu bezpośredniego do produktu,
 4. w ramach działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzenie zmian w: 
  • opisie działania, 
  • typie projektu,
  • limitach i ograniczeniach,
  • minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu,
 5. w ramach działania 3.8 Rozwój i adaptacja do zmian klimatu wprowadzenie zmian w:
  • opisie działania,
  • limitach i ograniczeniach,
  • minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu
 6. zmianę typu beneficjenta w działaniu 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,
 7. w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych wprowadzenie zmian w:
  • opisie działania,
  • wskaźnikach rezultatu bezpośredniego,
  • grupie docelowej/ostatecznym odbiorcy wsparcia,
  • limitach i ograniczeniach,
 8. w ramach działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmiany w limitach i ograniczeniach,
 9. w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej wprowadzenie zmian w:
  • opisie działania,
  • wskaźnikach rezultatu bezpośredniego,
  • typach projektów,
  • trybach wyboru projektów,limitach i ograniczeniach,
 10. w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej wprowadzenie zmian w:
  • wskaźnikach rezultatu bezpośredniego,
  • grupie docelowej/ostatecznych odbiorcach wsparcia,
  • mechanizmach powiązania interwencji z innymi działaniami w ramach PO lub z innymi PO,
  • limitach i ograniczeniach,
 11. w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej wprowadzenie zmian w:
  • opisie działania,
  • typach projektów,
  • grupach docelowych/ostatecznych odbiorcach wsparcia,
  • warunkach i planowanym zakresie stosowania cross-financingu,
 12. w ramach działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wprowadzenie zmian w:
  • opisie działania,
  • typach projektów,
  • limitach i ograniczeniach,
 13. w ramach działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS [osoby] oraz wskaźnika produktu Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie [osoby],
 14. w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego wprowadzenie zmian we:
  • wskaźnikach produktu poprzez dodanie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie [osoby],
  • typach projektów,
  • grupach docelowych/ostatecznych odbiorcach wsparcia,
  • limitach i ograniczeniach,
  • maksymalnym poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych,
  • minimalnym wkładzie własnym beneficjenta,
 15. w ramach działań: 2.5, 2.7, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 8.2, 8.5 przesunięcie alokacji odzwierciedlające zmiany wprowadzone w Indykatywnym planie finansowym,
 16. w ramach działań: 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6 wprowadzenie zmian wynikających z uproszczeń zapisów SOOP,
 17. w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich zmianę maksymalnego poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z 85% na 90% oraz modyfikację zapisu w polu maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych,
 18. w ramach działania 9.6 Osrodki popularyzujące naukę wprowadzenie zmian w:
  • podstawie pomocy publicznej i pomocy de minimis,
  • maksymalnym poziomie dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z 85% na 100%,
  • maksymalnym poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych z 95% na 100%,
  • minimalnym wkładzie własnym beneficjenta z 5% na „nie dotyczy”,
 19. w ramach działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego wprowadzenie zmian w:
  • w opisie działania,
  • w typie projektów,w polu limity i ograniczenia,
 20. zmiany w Indykatywnym planie finansowym,
 21. aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych dla działań i poddziałań poprzez:
  • aktualizację kryteriów w ramach działań:
   • 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej;
   • 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia;
   • 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 3.1 Ochrona zasobów wodnych;
   • 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym (tryb pozakonkursowy);
   • 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych;
   • 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków;
   • 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi;
   • 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
   • 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ 2, tryb pozakonkursowy, kryteria szczegółowe);
   • 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (szczegółowe);
   • 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (kryteria szczegółowe dla nabory w trybie konkursowym z 2016 r.);
   • 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (kryteria szczegółowe dla nabory w trybie konkursowym z 2017 r.);
   • 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (kryteria szczegółowe);
   • 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych;9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych;
   • 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
  • dodanie nowych kryteriów w ramach działań:
   • 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (odtwórstwo historyczne);
   • 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (turystyka kajakowa śródlądowa);
   • 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (typ 2);
   • 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
   • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (typ3- kryteria szczegółowe);
   • 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego;
   • 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.
 22. aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez:
  • usunięcie projektu w ramach działania 1.11,
  • zmianę podmiotu będącego wnioskodawcą w projekcie w ramach działania 1.11,
  • modyfikację tytułu projektu w ramach działania 2.3,
  • usunięcie projektu w ramach działania 2.3,
  • usunięcie czterech projektów w ramach działania 3.2,
  • dodanie projektu w ramach działania 5.1,
  • dodanie projektu w ramach działania 5.4.