Wersja 29.0 obowiązująca od 30.05.2018 do 21.06.2018

Uchwałą nr 938/18 z 30 maja 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 29.0), wprowadzając następujące zmiany:

 1. dodanie wskaźnika produktu pn. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI ) [przedsiębiorstwa] w działaniu 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 2. uszczegółowienie typów projektów dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
 3. zmiany w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym:
  1. uaktualnienie opisu działania,
  2. rozszerzenie listy wskaźników rezultatu bezpośredniego:
   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie [osoby]
   2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]
   3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]
   4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu [szt.]
  3. rozszerzenie listy wskaźników produktu:
   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby]
   2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie [osoby]
   3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [osoby];
 4. aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań poprzez dodanie kryteriów do działań:
  1. 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (przemysł stoczniowy)
  2. 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
  3. 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  4. 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościąoraz aktualizację kryteriów dla działania:
  5. 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej,
  6. 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia;
 5. aktualizację załącznika 4 Ramowe plany realizacji działań dodając RPRD dla działań:
  1. 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
  2. 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  3. 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością;
 6. aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego poprzez:
  1. dodanie następujących projektów pozakonkursowych w działaniu 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:
   1. Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 1,
   2. Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 2,
   3. Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 3;
  2. dodanie projektu pozakonkursowego w działaniu 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich):Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki;
  3. dodanie projektu pozakonkursowego w działaniu 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową;
  4. dodanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2019-2023 dla IZ RPO WZ, IP RPO WZ Wojewódzki Urząd Pracy, IP RPO WZ Gmina Miasto Koszalin;
 7. zmianę szacowanego wkładu UE dla Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018 dla IZ RPO WZ, IP RPO WZ Wojewódzki Urząd Pracy, IP RPO WZ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, IP RPO WZ Gmina Miasto Szczecin;
 8. zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym poprzez:
  1. przesunięcie 231 814,06 euro rezerwy wykonania z działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym do działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R,
  2. przesunięcie 801 023,59 euro rezerwy wykonania z działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla KKBOF do działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
  3. przesunięcie 2 200 000 euro z działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody do działania 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej,
  4. przesunięcie 120 000 euro z działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody do działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację;
 9. korekty edycyjne.