Wersja 31.0 obowiązująca od 04.09.2018 do 17.09.2018

4 września 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1614/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 31.0). Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. przesunięcie 3 000 000 euro z działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków do działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych,
  2. przesunięcie 597 026 euro z działania 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii do działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
  3. przesunięcie 3 203 982 euro z działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi do działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
  4. zwiększenie rezerwy wykonania w ramach działania  2.12  Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii o 4 532 509 euro,
  5. przesunięcie 3 000 000 euro z działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych do działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu,
  6. przesunięcie 3 000 000 euro z działania 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi do działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi,
  7. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego,
  8. aktualizację Załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych działań i poddziałań EFRR poprzez dodanie kryteriów wyboru projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura zdrowia,
  9. korekty edycyjne.