Wersja 21.0 obowiązująca od 29.05.2017 do 12.06.2017

Uchwałą nr 861/17 z 29 maja2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 21.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

1.            aktualizację  wykazu krajowych aktów prawnych;

2.            zwiększenie do 100.000,00 zł maksymalnej kwoty dofinansowania  oraz aktualizację opisu w ramach działania 1.1 w zakresie odwołania do zakupu usług B+R świadczonych przez jednostki naukowe;

3.            przeniesienie kwoty 720 921,23 EUR – stanowiącej dotychczasową rezerwę wykonania w działaniu 2.7– do działania 2.5 i tym samym zwiększenie alokacji głównej w ramach działania 2.5;

4.            dodanie wskaźnika produktu w ramach działania 5.7

5.            zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i zmniejszenie minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako procent wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 6.4

6.            modyfikację zapisów dot. typów projektów i typów beneficjentów w ramach działania 7.6

7.            modyfikację zapisów dot. typów projektów w ramach działania 9.1

8.            dodanie wskaźników produktu w ramach działania 9.10

9.            aktualizację Indykatywnego planu finansowego poprzez:

  • uwzględnienie uwagi Ministerstwa Rozwoju - zwiększenie wartości w kolumnie Krajowe środki prywatne o kwotę 704 978,12 EUR w działaniu 1.6
  • zwiększenie kwoty zablokowanej jako rezerwa wykonania w działaniu 2.10 o kwotę 1 232 316,90 EUR, poprzez przesunięcie rezerwy wykonania z działań 2.5 i 2.7,
  • zwiększenie alokacji głównej w działaniu 2.5 M o kwotę równą rezerwie wykonania z działania 2.7 (tj. 720 921,23 EUR);

10.          aktualizację załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań poprzez:

11.          aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą

12.          korekty edycyjne.