Wersja 20.0 obowiązująca od 27.04.2017 do 28.05.2017

Uchwałą nr 642/17 z 27 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 20.0)

 

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. w opisie działań: 2.2, 2.3, 5.2, 5.3 wprowadzenie zapisu umożliwiającego realizację projektów na obszarze ZIT oraz terenach przyległych, pod warunkiem ujęcia w strategii ZIT i realizacji jej celów;
 2. w działaniu 2.7 aktualizację nazwy wskaźnika produktu oraz wprowadzono terytorialne ograniczenie wsparcia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (aktualizacja opisu działania oraz pola 22 „limity i ograniczenia”;
 3. w działaniu 2.8 aktualizację nazwy wskaźnika produktu;
 4. w działaniu 3.6 przeniesienie wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) z rezultatu bezpośredniego do produktu;
 5. w działaniu 4.3 wykreślenie dwóch wskaźników produktu tj. Liczba wspartych instytucji paramuzealnych [szt.] i Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej [szt.], typu beneficjenta - przedsiębiorstwa oraz podstawy pomocy publicznej;
 6. zmodyfikowanie nazwy wskaźnika produktu w działaniu 5.7
 7. w działaniu 6.8:
 • zaktualizowanie nazwy wskaźnika produktu,
 • uaktualnienie odniesień w przypisach do poszczególnych typów projektów;
 1. w działaniu 7.6:
 • zaktualizowanie zakresu typu projektu 2.;
 • dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [%];
 • dodanie wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.];
 1. aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą- dodanie projektów w działaniach 5.4 i 9.1;
 2. dostosowanie zapisów odnoszących się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej do stanu faktycznego;
 3. zmiany techniczne.