Wersja 19.0 obowiązująca od 27.03.2017 do 26.04.2017

Uchwałą nr 466/17 z 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 19.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. doprecyzowanie nazwy wskaźnika w ramach działania 1.3,
 2. uaktualnienie  nazwy projektu dla działań: 1.17, 1.9, 6.4,
 3. w działaniach, gdzie instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzono zapis wskazujący podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów: – do 30 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie / od 1 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych,
 4. zwiększono dopuszczalną maksymalną wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach następujących działań: 6.6, 6.8, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7
 5. zwiększono udział cross-financingu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach działania 7.1,
 6. doprecyzowano zapisy dot. typów beneficjentów, grupy docelowej oraz typu projektu Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy  i raka jelita grubego w ramach działania 6.8
 7. doprecyzowano zapisy dot. typu projektów w ramach działania 7.5,
 8. w ramach działania 6.8 jako podstawę stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  wskazano Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  a) zwiększono maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i zmniejszono minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach następujących działań: 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 4.1,4.9, 6.8, 9.6, 9.8,
 9. wskazano maksymalną kwotę dofinansowania projektu w ramach działania 9.8,
  usunięto z wszystkich działań wskazanie że kwestie dodatkowego finansowania z budżetu państwa zostaną rozstrzygnięte po zawarciu aneksu do KT,
 10. aktualizację załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań poprzez:
  a) aktualizację kryteriów ogólnych w ramach działań: 6.6, 6.8, 7.1, 7.2, 7.6, 8.6,
  b) aktualizację kryteriów w ramach działania 3.2,
  c)aktualizację kryteriów szczegółowych w ramach działania 8.6
 11. wprowadzenie nowych kryteriów szczegółowych w ramach działania 7.6
 12. aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez:
  a) dodanie projektów w ramach działania 5.1, 5.4 i 5.7,
 13. uaktualnienie nazwy projektu w ramach działań: 1.17, 1.9, 6.4,
 14. zmiany techniczne.