Wersja 18.0 obowiązująca od 27.02.2017 do 26.03.2017

Uchwałą nr 317/17 z 27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 18.0).

Zmiany w dokumencie obejmują:
1.    w ramach działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi i działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł określenie minimalnej wartości projektu na poziomie 100 000 zł,
2.    usunięcie zapisu na obszarach ze średnim ryzykiem powodziowym w opisie działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
3.    dodanie następujących wskaźników produktu w ramach działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem:

 • Liczba zakupionych jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa żeglugi [szt.],
 • Liczba zmodernizowanych systemów monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych typu RIS [szt.],
 • Liczba zmodernizowanych systemów monitorowania ruchu statków typu AIS  [szt.],
 • Liczba zakupionych elementów oznakowania nawigacyjnego śródlądowych szlaków żeglownych [szt.].

4.    w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego:

 • zmianę Rejestru Usług Rozwojowych  na  Bazę Usług Rozwojowych ,
 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

5.    w ramach działania 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników,  mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,
6.    w ramach działania 6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych , przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement:

 • wyłączenie  doradztwa zawodowego jako obowiązkowego elementu wsparcia,
 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

7.    w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

 • zmodyfikowanie zapisów dotyczących typów projektów,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej, limitów i ograniczeń w realizacji projektów oraz katalogu ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych,
 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

8.    w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

9.    w ramach działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

 • zmodyfikowanie zapisów dotyczących typów projektów,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej, limitów i ograniczeń w realizacji projektów,
 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

10.    w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji  osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,
11.    w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

 •  usunięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego: Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej  w wymiarze społecznym, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej  w wymiarze zatrudnieniowym, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej  w wymiarze społecznym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%],Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej  w wymiarze zatrudnieniowym, w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%],
 • dodanie wskaźników rezultatu bezpośredniego: Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%], Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • typ projektu Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej   oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza zastąpiono Aktywną integracją,  (społeczną, edukacyjną,  zawodową, zdrowotną) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów  integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej  Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej  oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem jest działalność gospodarcza),
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej, mechanizmów powiązania interwencji z innymi działaniami w ramach PO lub z innymi PO oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektów,
 • zaktualizowanie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,

12.    w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym doprecyzowanie zapisów dotyczących typów projektów, grupy docelowej, limitów i ograniczeń w realizacji projektów,
13.    w ramach działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej, limitów i ograniczeń w realizacji projektów,
14.    w ramach działania 9.1 Infrastruktura zdrowia:

 • zwiększono maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu do 95%,
 • minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach działania do 5%,

15.    9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej, zmodyfikowanie opisu działania  poprzez wskazanie wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
16.    w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych wprowadzenie możliwości stosowania mechanizmu cross-financing,
17.    zmiany techniczne,
18.    aktualizację Indykatywnego planu finansowego (wydatki kwalifikowalne w EUR) poprzez:

 • przesunięcie rezerwy wykonania w ramach działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem do alokacji głównej,
 • przesunięcie środków z alokacji głównej do rezerwy wykonania w ramach działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych,

19.    aktualizację załącznika 5 Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez uzupełnienie dat identyfikacji projektów w ramach działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego i 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich).