Wersja 17.0 obowiązująca od 30.01.2017 do 26.02.2017

Uchwałą nr 120/17 z 30 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 17.0).

Zmiany w dokumencie obejmują:

1.            ujednolicenie wskaźników produktu i rezultatu poprzez wskazanie w poszczególnych działaniach wskaźników agregujących,

2.            aktualizację załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów poprzez dodanie kryteriów dla działania

 • 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę – projekty pozakonkursowe – 19 stycznia 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 przyjął kryteria w ramach następujących działań:
 • 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej,
 • 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
 • 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM),
 • 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF),
 • 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – w ramach projektów powiązanych z instrumentami zwrotnymi,
 • 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
 • 4.1 Dziedzictwo kulturowe,
 • 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
 • 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego,
 • 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

3.            aktualizacja załącznika nr 4 Ramowe plany realizacji działań poprzez dodanie RPRD dla:

 • działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

4.            aktualizacja załącznika nr 5  Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez dodanie 3 projektów w ramach działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1296Z na odcinku Żółtnica – Omulna – DK 11,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar,
 • Przebudowa drogi Powiatowej 1020Z na odcinku Recław – Laska.