Wersja 15.0 obowiązująca od 12.12.2016 do 15.01.2017

Uchwałą nr 1931/16 z 12 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 15.0)

Zmiany w dokumencie obejmują:

  1. aktualizację podstawy prawnej udzielania pomocy w działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2 poprzez dodanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
  2. aktualizację zapisów dla działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w oparciu o zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć
    z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
  3. aktualizację Załącznika nr 5  Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez dodanie 5 projektów w ramach działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych:
  • Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania,
  • Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo),
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 - Etap II - od km 18+900,00 do km 22+359,56,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica -Goleniów na odcinku Łoźnica - Żółwia Błóć wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych,
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3920Z.