Wersja 14.0 obowiązująca od 30.11.2016 do 11.12.2016

Uchwałą nr 1834/16 z  30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 14.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

 1. dodanie wskaźnika produktu Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego [szt.] w ramach działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,
 2. rozszerzenie przykładowego katalogu instytucji o spółki celowe uczelni wyższych przy definicji Instytucji Otoczenia Biznesu  w Słowniku terminologicznym,
 3. zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym związane z przesunięciem rezerwy wykonania w ramach działań osi IV Naturalne otoczenie człowieka oraz osi V Zrównoważony transport,
 4. aktualizację Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – EFRR i EFS, związaną z przyjęciem 24 listopada br. przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 propozycji kryteriów dla następujących działań:
 • 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ 2,
 • 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
 • 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • 4.9  Rozwój zasobów endogenicznych,
 • 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,              
 • 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze -  kryteria ogólne,
 • 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powrót do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – kryteria ogólne ,
 • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej –  aktualizacja kryteriów szczegółowych dla typu 1 i 2 projektu,
 • 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością – kryteria ogólne,
 • 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
 • 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę - projekty pozakonkursowe,
 • 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (z wyłączeniem e-zdrowia).
 1. aktualizację Załącznika nr 4 Ramowe plany realizacji działań.