Wersja 12.0 obowiązująca od 26.10.2016 do 07.11.2016

Uchwałą nr 1679/16 z 26 października 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 12.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany dotyczą następujących działań:

 1. 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe;
 2. 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju;
 3. 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków dodano wskaźnik Długość sieci wodociągowej;
 4. 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
 5. 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych;
 6. 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych;
 7. 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe;
 8. 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej;
 9. 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym;
 10. 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego;
 11. 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych;

Ponadto zmiany obejmują:

 1. dodanie w ramach wszystkich działań ujętych w SOOP pola dot. kategorii interwencji;
 2. aktualizację Indykatywnego planu finansowego
 3. dostosowanie zał. nr 1 Tabela transpozycji do zapisów SOOP;
 4. aktualizację zał. nr 3 Kryteria wyboru projektów dla działań 1.14, 2.7, 3.6, 4.4, 4.9, 5.5, 9.10;
 5. aktualizację zał. nr 4 Ramowe plany realizacji działań
 6. aktualizację zał. nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez dodanie projektów zidentyfikowanych w ramach:
 • działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe
 • działania 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju          
 • działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych
 • działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych
 • działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe