Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym jest odpowiedzialna za przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. obowiązkiem Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020 jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca zleciła wykonanie badania, którego celem była ocena przyjętej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 logiki interwencji. Ewaluacja ex-ante udzieliła odpowiedzi na pytania sformułowane w dwóch podstawowych obszarach badawczych:

  • ocena, czy planowane w ramach programu interwencje publiczne znalazły uzasadnienie społeczno-ekonomiczne,
  • ocena, czy realizacja tych interwencji przyczyniła się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb oraz problemów społeczno-ekonomicznych.

 

Proces ewaluacji ex-ante przebiegał według 3 modułów:

  1. Ocena trafności i spójności wewnętrznej programu operacyjnego;
  2. Ocena spójności zewnętrznej programu operacyjnego;
  3. Ocena systemu realizacji programu operacyjnego.

Ewaluacja ex-ante była ściśle powiązana z procesem programowania Programu Regionalnego i była prowadzona według, zalecanego przez Komisję Europejską, modelu partycypacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, który zawiera opis wyników badania, analizy i interpretacje oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski i rekomendacje.

Załączniki