Sukces realizacji Programu Regionalnego w latach 2014-2020 zależy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, m.in. od monitorowania postępu rzeczowego i finansowego, sprawnego systemu instytucjonalnego oraz wprowadzania działań zaradczych. W celu oceny stopnia osiągnięcia celów interwencji i skuteczności wdrażanego wsparcia Programu Regionalnego w połowie okresu programowania, IZ RPO WZ zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram
i rezerwy wykonania.

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o trzy kluczowe bloki badawcze:

Postęp rzeczowy i finansowy RPO WZ 2014-2020, który obejmował następujące zagadnienia:

 • ocena stanu wdrażania RPO WZ, w tym ocena stopnia realizacji ram wykonania,
 • przyczyny, trudności w osiąganiu założonych celów wydatkowania i certyfikowania środków,
 • identyfikacja problemów (wewnętrznych i zewnętrznych) mających wpływ na postęp rzeczowy i finansowy osi priorytetowych, w tym na realizację wskaźników ram wykonania oraz pozostałych wskaźników określonych w RPO WZ 2014-2020,
 • źródła ryzyka oraz działania, które należy podjąć, aby zwiększyć możliwość osiągnięcia wartości docelowych wskaźników; identyfikacja wskaźników wymagających korekty wartości docelowych,
 • skuteczność wydatkowania alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych, skala i przyczyny rozwiązywania/ nie zawierania/ aneksowania umów o dofinansowanie.

Wymiar strategiczny RPO WZ 2014-2020, który obejmował następujące kwestie:

 • potrzeby w zakresie ewentualnych zmian typów lub wartości wskaźników strategicznych RPO WZ z uwagi na zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
 • wpływ przyjętych w RPO WZ i SOOP wskaźników na realizację celów Programu,
 • rzeczywistość/ adekwatność odpowiedzi RPO WZ na zidentyfikowane w województwie problemy i sytuację społeczno-gospodarczą.

Wymiar instytucjonalny, który obejmował następujące zagadnienia:

 • ocena instytucjonalna/ zasobów kadrowych, w tym podział na wydział koordynujący i na instytucje organizujące konkursy i wdrażające interwencje oraz współpraca pomiędzy nimi,
 • skuteczność i efektywność przyjętych rozwiązań proceduralno-organizacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania,
 • problemy związane z zarządzaniem i wdrażaniem wynikające z uwarunkowań zewnętrznych,
 • efektywność systemu zarządzania i wdrażania Programem w odniesieniu do kosztów jego funkcjonowania.

 

Wykonawca przedstawił zalecenia dotyczące dalszej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jeszcze w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Badanie zostało zrealizowane przez Konsorcjum firm: Evalu Sp. z o.o. i Ecorys Polska Sp. z o.o.

W badaniu uczestniczyli m.in. wnioskodawcy RPO WZ 2014-2020, odbiorcy wsparcia realizowanych w formie instrumentów finansowych, przedstawiciele JST oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ i Instytucji Pośredniczących.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, w którym mogą Państwo przeczytać o wynikach oceny realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
52.35 KB
application/zip
599.41 KB
application/zip
8.94 MB
application/zip
1.87 MB