Dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w ten proces. Wierzymy, że pomysły i opinie na temat wielu kwestii przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji Programu. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju naszego województwa. Dlatego zachęcamy do przedstawienia nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych skarg w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących RPO WZ odpowiedzialny jest Rzecznik Funduszy Europejskich, który funkcjonuje w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do Rzecznika Funduszy Europejskich można kierować m.in.:

  • wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WZ;
  • skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur, niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WZ takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp., nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę;
  • innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich może przekazać każdy zainteresowany podmiot, w szczególności Wnioskodawca lub Beneficjent.

 

Jak i gdzie zgłaszać wnioski i skargi?

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich prosimy kierować w następujący sposób:

  • pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

a. listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

b. poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 - Wejście I, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

  • b)elektronicznie na adres e-mail: rzecznikfe@wzp.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 91 488 98 68

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie.

W związku z tym koniecznie należy podać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
  • adres korespondencyjny, ewentualnie e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia kierowane do Rzecznika Funduszy Europejskich są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień
i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

 

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

a) procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020
(Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),

b) prowadzonych postępowań administracyjnych,

c) prowadzonych postępowań sądowych,

d) prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

e) wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).,

 

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów.