Niniejszy dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi on uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta (wersja 1.5 z dnia 03.06.2016 r.), przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zapoznanie beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych z działaniem SL2014, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.