W związku z nowelizacją ustawy  wdrożeniowej - ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1475), z dniem 2 grudnia 2017 r. przestały obowiązywać Wytyczne programowe wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W celu określenia jednolitych warunków realizacji RPO WZ 2014-2020 w obszarze, w którym dotychczas uregulowane były ww. wytyczne, Zarząd Województwa Zachodniopolskiego w dniu
4 stycznia 2018 r. uchwałą nr 9/18 przyjął „Zasady wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.