Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Informacje o naborze

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego

 

Termin składania zgłoszeń

Od 6 do 13 maja 2020 r.

 

Zadania ekspertów

  1. Ocena merytoryczna wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu w zakresie chorób zakaźnych, zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia,

  2. Sporządzanie opinii w zakresie chorób zakaźnych, zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia.

Wymagania dla kandydatów na ekspertów

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • posiada wiedzę, umiejętności, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w zakresie chorób zakaźnych lub zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia,
  • posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgłasza gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji usług,
  • nie jest pracownikiem IZ lub IP RPO WZ 2014-2020.

 

Sposób składania dokumentacji

Wypełniony i podpisany Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem należy w wersji elektronicznej przesłać na adres poczty elektronicznej eksperci.covid@wzp.pl.

 

Kontakt

Więcej informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej projektu: https://rpo.wzp.pl/covid.

 

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dostępnymi pod numerami telefonów:

 (+48) 91-44-11-177,

(+48) 91-44-11-461.

 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
72.17 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
57.54 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
59.42 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
58.7 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
10.45 KB
application/pdf
147.49 KB