11111111111111111111

cos cos

Polityka gospodarcza stanowi przedmiot stałej i głębokiej koordynacji z ukierunkowaniem i priorytetyzacją działań w zakresie polityki społecznej i wzmacniania spójności społecznej regionu, a także działaniami strategicznymi w dziedzinie edukacji. Istotnym wyzwaniem dla regionu jest dążenie do perspektywicznej przebudowy dysproporcji w ramach struktury gospodarczej (zwiększenia parytetu produkcji wobec sfery usług), a w konsekwencji – modyfikacji relacji z obszarem polityki rynku pracy.

  • Gospodarka i odpowiadająca jej polityka wraz z dążeniem do podnoszenia jakości życia mieszkańców są kluczowymi czynnikami determinującymi działania planowane w zakresie modernizacji i rozwoju systemów infrastrukturalnych. Istnieje również potrzeba intensyfikacji relacji między gospodarką oraz środowiskiem naukowym i akademickim, a także rozwoju nowoczesnej gospodarki turystycznej.
  • Identyfikowane są także znaczące rezerwy w dziedzinie wykorzystania w ramach inicjatyw gospodarczych potencjału kulturowego zgromadzonego w regionie.
  •  
W realiach Pomorza Zachodniego odnotowuje się umiarkowany wpływ gospodarki (a w jej obrębie – przemysłu) na stan i perspektywy ochrony środowiska naturalnego, jakkolwiek punktowo identyfikowane są w tym względzie konflikty i istnieje potrzeba niwelowania zagrożeń.
Ponadto polityka gospodarcza włącza się w realizowany w województwie paradygmat terytorializacji polityki rozwoju, w szczególności znajdujący wyraz w identyfikowaniu lokalnych i regionalnych sieci relacji oraz programowaniu interwencji przez odniesienie do powiązań funkcjonalnych i odpowiadających im struktur przestrzennych.

 

Jest ona zatem istotnym czynnikiem wpływającym na zakres i przedmiot polityki przestrzennej województwa.