Sukcesy projektów

„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
3 999 997.08
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
5 204 561.62
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
5 204 561.62

Wydatki kwalifikowalne:
5 204 561.62

Dofinansowanie:
3 999 997.08

w tym UE:
3 999 997.08

Wkład własny:
1 204 564.54

% dofinansowania:
76.86
Tytuł projektu

„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.3
Ochrona różnorodności biologicznej

 

Projekt polegał na wzmocnieniu mechanizmów ochrony przyrody, zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego Parku Leśnego Las Arkoński oraz na stworzeniu "Syrenich Stawów" - centrum ochrony bioróżnorodności celem ochrony gatunków zagrożonych i ochrony in-situ gatunków rodzimych.

 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace związane ze wzbogaceniem bioróżnorodności i ochroną przyrody, skanalizowaniem ruchu poprzez modernizację alejek parkowych oraz wykonanie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego.

 

Realizacja projektu przeprowadzona została w następujących etapach:

- wykonanie inwentaryzacji lasu wraz z gospodarką drzewostanem;

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w istniejącej zieleni wraz z wykonaniem skrajni szlaków;

- nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; wykonanie zabiegów ochrony czynnej, polegających na usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia;

- wykonanie modernizacji alejek i dróg leśnych w formie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego;

- wykonanie żwirowych szlaków tematycznych, eksponujących wybrane cenne stanowiska przyrodnicze wraz z opisem zwierząt i roślin – szlaki tematyczne będą powiązane komunikacyjnie z głównym szlakiem przyrodniczo-dydaktycznym;

- budowa stacji przyrodniczych wraz z wykonaniem plansz przyrodniczo-edukacyjnych, eksponujących cenne okazy drzew i krzewów oraz chronionych zwierząt, zlokalizowanych wzdłuż szlaku przyrodniczo-dydaktycznego;

- wykonanie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z zespołem wiat edukacyjnych „Zielona Szkoła” oraz placem wyposażonym w terenowe edukacyjne gry i urządzenia zabawowe leśne;

- wykonanie przepustu i dwóch pomostów przeznaczonych do oglądania roślinności błotnej i wodnej;

- remont ulicy Fałata na odcinku znajdującym się na terenie inwestycji.