Sukcesy projektów

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
14 848 815.59
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
21 650 654.86
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
21 650 654.86

Wydatki kwalifikowalne:
19 832 040.76

Dofinansowanie:
14 848 815.59

w tym UE:
14 848 815.59


% dofinansowania:
74.87
Tytuł projektu

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) - projekty pozakonkursowe

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obejścia drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 151 po trasie zlikwidowanej linii kolejowej w Barlinku na długości ok. 2,28 km. Droga o parametrach drogi głównej klasy „G”. Celem jest wykonanie trasy umożliwiającej zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Barlinka i wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza obręb miejscowości.

 

Przebudowa obejmuje wykonanie:

 - nowego odcinka drogi po trasie zlikwidowanej linii kolejowej o dł. ok. 2,28km i szerokości jezdni – 7,0 m,

- budowę skrzyżowań na końcach nowej trasy (skrzyżowania skanalizowane z ul. Pełczycką i ul. 31 Stycznia),

 - budowę skrzyżowań z ulicą Dworcową, Fabryczną i z ul. Św. Bonifacego (ronda),

 - rozbiórkę istniejących i budowę nowych wiaduktów nad ulicami Ogrodową i Tunelową o dł. ok 15 m,

- rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Młynówkę i budowę nowego klasy obc. „A”,

 - rozbiórkę i budowę nowej kładki dla pieszych na przedłużeniu ulicy Kasprowicza, - rozbiórkę budynków i budowli pozostałych na byłych terenach kolejowych.

 

Projekt obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie usunięcia kolizji lub korekty w dowiązaniu do rozwiązania drogowego, dotyczy branży elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej. Przewiduje się odwodnienie wykorzystujące lub odtwarzające rozwiązania odwodnienia torowiska linii kolejowej – odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych.