Regulamin rozdania biletów na koncert

§ 1. Cel

Rozdanie mają na celu promocję projektu, który uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich. Rozdania zostaną przeprowadzone na portalu Facebook, gdzie zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie wraz z odnośnikiem prowadzącym do Regulaminu.

 

§ 2. Organizator

Organizatorem rozdań jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34 zwany dalej Organizatorem.

 

§ 3. Fundator nagród

Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34.

 

§ 4. Uczestnictwo w konkursie

W rozdaniu mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z udziału w konkursie są wyłączeni pracownicy Organizatora i Fundatora nagród.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5. Zasady rozdań

1. Osoba biorąca udział w rozdaniu musi prawidłowo odpowiedzieć na pytania konkursowe zadane w poście promującym rozdanie.

2. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysłać w mejlu wskazanym w poście promującym rozdanie.

3. Laureatami rozdania zostaną osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Bilety – po mejlowym potwierdzeniu wygranej – można odebrać w siedzibie organizatora – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Promocji, pl. Hołdu Pruskiego 8 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 14.30.   W przypadku, gdy bilety będące przedmiotem rozdania będą musiały zostać odebrane przed koncertem, uczestnik konkursu,  po poinformowaniu, że został  laureatem rozdania, jest zobowiązany do podania swoich danych (imię i nazwisko), na wyraźną prośbę Organizatora konkursu. W takim przypadku bilety będą możliwe do odbioru w dniu koncertu, w miejscu koncertu w godzinach 18.00 – 18.30.

9. Wzięcie udziału w rozdaniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

10.Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 6. Kapituła Konkursowa

W skład Kapituły Konkursowej wejdą: przedstawiciele Organizatora.

 

§ 7. Nagrody

1. 10 laureatów zostanie nagrodzonych podwójnymi biletami wstępu do instytucji, która uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich w celu udziału w koncercie.

 

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.

 

§ 8. Informacja o laureatach

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą zwrotnego mejla i, w razie konieczności odebrania biletów przed koncertem poproszeni o podanie danych kontaktowych w celu skutecznego przekazania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym przesłano mu informację o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w celu ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.

 

2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika konkursu.

 

§ 11. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Odpowiedź na pytanie konkursowe jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Województwo Zachodniopomorskie (zwane w dalszej części „Administratorem”). Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Województwo Zachodniopomorskie. Dane osobowe pozyskane w związku z rozdaniem mogą być przetwarzane w celach:

1. przekazania nagrody w razie wygranej w konkursie;

2. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą wiadomości na portalu Facebook, w prawnie uzasadnionym interesie Uczestnika, polegającym na uzyskaniu żądanej informacji;

3. ogłoszenia laureatów konkursu, poprzez wysłanie im wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o wygranej oraz opublikowanie listy laureatów na portalu Facebook.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w powyższych punktach może zostać odwołana w dowolnym momencie trwania konkursu. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody przed zakończeniem konkursu będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w konkursie.

W każdej chwili Uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO. Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem konkursu będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w konkursie.

Żądania wykonania praw należy przekazywać, wysyłając wiadomość prywatną na mejla podanego w poście konkursowym na portalu Facebook.

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko (podany na prośbę Organizatora w celu przekazania nagrody laureatom) Uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu i przekazania laureatom nagród. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeżeli Uczestnik uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z Inspektorem Ochrony Danych działającym w ramach struktur Administratora można skontaktować się, wysyłając wiadomość e-mail na adres: abi@wzp.pl

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przerwania rozdania.

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu  na stronie internetowej, a także w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs  nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Konkursu.