Szanowni Państwo,

 

zachęcam wszystkich zainteresowanych do włączenia się w wypracowanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Każda propozycja usprawnienia, informacja o utrudnieniach, to dla mnie bezcenne źródło wiedzy i istotna wskazówka, która może przyczynić się do poprawy skuteczności realizacji Programu.

 

Agata Florek-Gnat

Rzecznik Funduszy Europejskich

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Do głównych zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

1. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień lub propozycji usprawnień
w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;

2. dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

3. formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji.

Kto może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie może przekazać każdy np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie proszę kierować w następujący sposób:

a) pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

    a. listownie na adres:

    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

    ul. Korsarzy 34

    70-540 Szczecin

    b. poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 - Wejście I, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

b) elektronicznie na adres e-mail: rzecznikFE@wzp.pl

c) osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 91 488 98 68

Wymagania dotyczące zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

W zgłoszeniu proszę przekazać informacje niezbędne do sprawnego rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

Koniecznie proszę podać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
  • adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy,
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostaną bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

Rzecznik udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia, Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Termin rozpatrzenia zgłoszenia zależy od złożoności sprawy.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

a) administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;

b) prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu Rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),

c) o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

 

UWAGA! Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty