Zakończony
od 01.04.2021 do 30.04.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 73 030 797,77 zł.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line w dniu 8 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21

Poniżej prezentujemy listę  odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

UWAGA!

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (podpisanego za pomocą podpisu kwalifikowanego, skan podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - LSI2014, w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
b) duże przedsiębiorstwa,
c) partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 nr 85 t.j. ze zm.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie:

a) na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku (stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,
b) na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

5. Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.

6. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

7. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru. W przypadku niestacjonarnego charakteru, tzn. w przypadku gdy infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu, w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, wówczas siedziba wnioskodawcy musi być na terenie województwa zachodniopomorskiego począwszy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
średnie przedsiębiorstwa – 60%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
średnie przedsiębiorstwa – 35%,
duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do100%.

f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania, o którym mowa w lit. a) i b), w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 24 365 880,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) z EFRR, w tym maksymalnie 12 182 940,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.1

12.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków