Zakończony
od 03.07.2017 do 31.08.2017

 

 

Zakończony 31.08.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R , mający na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie badań.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-003/17

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

03 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

d) duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.

2) Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane we wskazanych branżach lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych   specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu.

3) Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4) Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, tj. siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

5) Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

6) Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

a) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.);

b) Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.)

c) Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

d) niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP;

e) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730 z późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

Jeden wnioskodawca w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R może ubiegać się o dofinansowanie projektów na łączną maksymalną kwotę 100 000,00 zł. Jeżeli wnioskodawcy przyznano dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-001/16 pomoc ta sumuje się z kwotą, o jaką wnioskodawca wnioskuje w ramach niniejszego konkursu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 793 335,68 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 68/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki