Zakończony
od 31.07.2017 do 28.09.2017

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Numer naboru: RPZP.01.15.00-IZ.00-32-002/17

Informacja o wynikach oceny po przeprowadzonej procedurze odwoławczej 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest:

Dla typu 1 - przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Dla typu 2 i 3  - wykonawcy programu ekspansji lub organizatorowi przedsięwzięcia kooperacyjnego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

1.  Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

2.  Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań),  mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.

3.  Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii.

4.  Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, zakresie którymi mogą być:

 • przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
 • doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe

5.  Wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załacznik do uchwały Zarządu Województwa 1489/16 z dnia 19 września 2017 r.

 

Typ 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

1.  Realizacja projektu typu 2 polega na zorganizowaniu i wdrożeniu programu ekspansji przez wnioskodawcę, tzw. wykonawcę programu ekspansji.
2.  Warunkiem otrzymania dofinansowania przez wykonawcę programu ekspansji na wsparcie grupy przedsiębiorstw jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w programie ekspansji, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż  potencjalne rezultaty wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie.
3.  Wsparcie uczestników udzielane w ramach typu 2 może obejmować realizację działań/etapów wynikających z indywidualnych strategii ekspansji na rynki zagraniczne, pod warunkiem że przedsiębiorcy nie uzyskali wsparcia na te działania/etapy w ramach projektów typu 1.
4.  Szczegółowe zasady udziału w programie ekspansji określa wykonawca programu ekspansji. Przygotowany program ekspansji uwzględniać powinien zdywersyfikowane i dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia na zagranicznym rynku docelowym, np.:

 • udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami,
 • przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym,
 • projekt i druk wspólnych materiałów informacyjnych dotyczących grupy przedsiębiorstw.

                                                                                                        

Typ 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju

1.  Przedmiotem projektu w ramach typu 3 jest organizacja w województwie zachodniopomorskim spotkań, pokazów, giełd kooperacyjnych dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji) i ich potencjalnych kooperantów (krajowych i zagranicznych), stanowiących dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia w zakresie kooperacji.
2.  Realizacja projektu musi w sposób znaczący wpływać na potencjał rozwojowy uczestników projektu (w tym na ich plany rozwojowe, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenia przychodów lub realizacji innowacyjnych projektów).
3.  Warunkiem otrzymania dofinansowania przez organizatora przedsięwzięcia kooperacyjnego na wsparcie grup przedsiębiorstw jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie.
4.  Organizator przedsięwzięcia kooperacyjnego zobowiązany jest dokonać wyboru uczestników projektu z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.
5.  Wsparciem nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane jedynie dla członków danej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 1. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 3. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 4. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 5. Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.
 6. Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

Uwaga:

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów w ramach Działania 1.15 Typ 1 oraz być uczestnikiem kilku projektów w ramach Typu 2, z zastrzeżeniem, iż łącznie może ono otrzymać pomoc w wysokości wskazanej odpowiednio w punkcie 5 i 6. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.15.00-IZ.00-32-001/16 udzielona pomoc sumuje się z kwotą, jaką może otrzymać w ramach niniejszego konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 251 421,26 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 26/100) w tym:

 • Typ 1:  4 198 721,26 zł
 • Typ 2:  52 700,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Załączniki