Zakończony
od 03.03.2017 do 06.06.2017

 

Publikujemy listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Odwieszenie naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-001/17

Decyzją Zarządu Województwa z dnia 23 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ odwiesza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, jednocześnie przedłużając nabór do dnia 6 czerwca 2017 r.

Zawieszenie naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-001/17

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 korespondencji od Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) Komisji Europejskiej kierowanej do Ministerstwa Rozwoju wskazującej na niewłaściwy system wspierania MŚP za pośrednictwem „operatora” przekazującego ostatecznym odbiorcom bony na usługi świadczone przez podmioty trzecie, z uwagi na konieczność zapewnienia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu do dnia 31 maja 2017 r. W tym czasie oczekiwane jest ustosunkowanie się przez Komisję Europejską do informacji przesłanych przez Ministerstwo Rozwoju, bądź uzyskanie ewentualnych rekomendacji Ministerstwa Rozwoju w powyższym zakresie.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług instytucji otoczenia biznesu

Numer naboru: RPZP.01.16.00-IZ.00-32-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

3 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 czerwca 2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów w danym etapie, tj. do dnia 13 czerwca 2017 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.16 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są Instytucje Otoczenia Biznesu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, będące Grantodawcami w ramach realizacji projektu grantowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów – Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu.
 2.  Konkurs realizowany jest w formule projektu grantowego.
 3.  Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent (Grantodawca) udziela grantów (bonów) na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców.
 4.  Grantodawca w ramach konkursu udziela grantu na zakup przez MŚP wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, tj. w szczególności:
 • doradztwo w zakresie transferu technologii,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie),
 • doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
 • doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 • doradztwo w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
 • doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
 • doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.
   

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Grantodawca:

1.    Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR wynosi: 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.
2.    Minimalny wkład własny wynosi: 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.


Grantobiorca:


1.    Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR wynosi: 50 % wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej.
2.    Minimalny wkład własny wynosi: 50 % wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej.
3.    Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi: 50 000,00 zł.
4.    Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej  wynosi: 5 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

14 084 416,76 zł (słownie: czternaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych 76/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów